1. Ministru kabineta 19.06.2007. noteikumi Nr.397 „Pašvaldības policijas paraugnolikums”;
  2. Ministru kabineta 27.01.2011. noteikumi Nr.55 „Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un kārtību, kādā tos lieto policijas darbinieki un robežsargi”;
  3. Ministru kabineta 07.04.2009. noteikumi Nr.305 „Kārtība, kādā veicama publiskas vietas novērošana, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī novērošanā iegūto datu glabāšana un publiskošana”;
  4. Ministru kabineta 07.07.2009. noteikumi Nr.735 „Kārtība, kādā personas tiek ievietotas un turētas pagaidu turēšanas vietās, un prasības šādu vietu aprīkošanai”;
  5. Ministru kabineta 07.03.2006. noteikumi Nr.182 „Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu”;
  6. Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumi Nr.484 „Administratīvā pārkāpuma protokola veidlapu un naudas soda kvīts veidlapu izgatavošanas un izmantošanas kārtība”;
  7. Ministru kabineta 27.04.2010. noteikumi Nr.405 „Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumi”;
  8. Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumi Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”;
  9. Ministru kabineta 02.06.2015. noteikumi Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi”;
  10. Ministru kabineta 27.05.2008. noteikumi Nr.380 „Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem”;
  11. Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumi Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības