• Veic ienākošās no Operatīvās – dežūrējošās nodaļas (ODN) un citām nodaļām dokumentācijas vākšanu, pārbaudi, noformēšanu, statistisko analīzi un glabāšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības  policijas  arhīvā;
 • Veic iedzīvotāju iesniegumu reģistrēšanu, vākšanu, izskatīšanu un analīzi;
 • Administratīvo pārkāpumu dokumentācijas pārbaudi, sagatavošanu uz administratīvo komisiju, tiesu, prokuratūru utt.;
 • Iedzīvotāju pieņemšanu, kuri griežas Daugavpils pilsētas pašvaldības  policijā;
 • Veic atbilžu sagatavošanu uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, pieprasījumiem, lūgumiem utt.;
 • Koordinē Operatīvās – dežūrējošās nodaļas veicamos uzdevumus, par noziegumiem, administratīvajiem pārkāpumiem un citiem sabiedriski bīstamiem notikumiem. Apmāca Operatīvās – dežūrējošās nodaļas darbiniekus dienesta dokumentācijas noformēšanā;
 • Ved Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas visas informācijas uzskaiti, sistemātiski to ievada Daugavpils pilsētas pašvaldības  policijas datortehniskajā datu bāzē;
 • Nodrošina Daugavpils pilsētas pašvaldības  policijas  datortehniskās datu bāzes konfidencialitāti un pieeju tikai Daugavpils pilsētas pašvaldības  policijas  amatpersonām savas kompetences robežās;
 • Analizē perspektīvas darba metodes un gatavo savas rekomendācijas par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas darba pilnveidošanu;
 • Organizē un veido Pašvaldības policijas arhīvu;
 • Gatavo un pārstāv Pašvaldības policijas lietas tiesā un citās tiesību sargāšanas struktūrās;
 • Nodrošina Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas darbinieku dokumentācijas (darba līgumu, materiālās atbildības līgumu, darbinieku lietu un citu dokumentu) noformēšanu.