Stājoties spēkā EPP Regulai Nr.260/2012, ar ko nosaka tehniskās un darbības prasības kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem euro un pēc Regulas (EK) Nr.924/2009 (SEPA regula) grozījumiem, esošie žiro maksājumu nosacījumi neatbilst prasībai. Regula paredz maksājumu kontu identificēšanai lietot IBAN bankas konta numurus.

Šajā sakarā naudas soda apmaksa par sastādītiem administratīvā pārkāpuma protokoliem-lēmumiem ir jāveic uz Daugavpils pilsētas domes IBAN bankas konta numuru:

LV33PARX0000850062100

Maksājuma saņēmējs: Daugavpils pilsētas dome

Saņēmēja reģ. Nr.: 90000077325

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda administratīvā pārkāpuma protokola-lēmuma numuru (bez atstarpēm).


Administratīvā pārkāpuma protokola apmaksas kārtība

Naudas sods jāiemaksā SEB bankas kontā Nr.: LV10UNLA0005011130526, kods 10142.

Saņēmējs: Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas numurs: LV90000077325.

Maksājuma mērķis: protokola numurs.