Vispārīga informācija par datu apstrādi

Pārzinis

Daugavpils pilsētas pašvaldības policija

(Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401, e-pasta adrese: police@daugavpils.lv).

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

Daugavpils pašvaldības policijas kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: police@daugavpils.lv, tālruņa numurs +37165423123.

Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi.

Sadaļā INFORMĀCIJAS PAR DATU APSTRĀDI PIEPRASĪŠANA ir norādīta kārtība, kādā veidā var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu.

Datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

Daugavpils pilsētas pašvaldības policija (turpmāk – Pašvaldības policija) apstrādā personu datus, lai veiktu likumā „Par policiju” noteiktās Pašvaldības policijas funkcijas likumpārkāpumu profilaksē, sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un nodrošinātu minētās funkcijas atbilstoši Pašvaldības policijas darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem, vai pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu.

Pašvaldības policija apstrādā personu datus pamatojoties uz Visparīgās Datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta „b”, „c”, „d” un „e” apakšpunktiem (gadījumos, kad veiktās darbības ietilpst Regulas materiālajā tvērumā) un likuma „Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā” 5.pantu.

Papildus informācija par datu apstrādi

Pašvaldības polcija neizpauž personas datus trešām personām, izņemot ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, vai gadījumos, kad ir saņemta datu subjekta piekrišana.

Pašvaldības policija nenodod personu datus uz trešo valsti (tas ir, valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) vai starptautiskām organizācijām.

Personas dati tiek glabāti līdz tiek sasniegts datu apstrādes mērķis vai normatīvajos aktos noteikto laika posmu. Personas dati, kas nav nepieciešami konkrēta mērķa sasniegšanai vai arī attiecībā uz kuru glabāšanu ir pagājis normatīvajos aktos noteiktais termiņš, tiek dzēsti.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai personas datu apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Gadījumos, ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu*, piemēram, kandidāta pieteikuma iesniegšana, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu. Šādā gadījumā netiek ietekmēts tādas apstrādes likumīgums, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

*Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē datu subjekta “piekrišana” ir jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei.

Atsevišķi gadījumi attiecībā uz personu datu apstrādi:

 • Sabiedrības informēšanai par savu darbību;
 • elektronisko pakalpojumu uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
 • dokumentējot atskatu uz notiekošajiem notikumiem.

Sabiedrības informēšana plašsaziņas līdzekļos,  notiek, ievērojot datu subjekta pamattiesības un pamatbrīvības un pamatajoties uz ārējiem un iekšējiem normatīviem aktiem, nepārsniedzot datu apstrādes samērīgumu.

Piedaloties Pašvaldības policijas pasākumos, pasākumu dalībnieku vārdi un uzvārdi, kā arī foto un video materiāli var tikt publicēti Pašvaldības policijas tīmekļa vietnē, Daugavpils pilsētas domes tīmekļa vietnē un sociālajos tīklos facebook.com, lai atspoguļotu pasākuma norisi.

Noziedzīgo nodarījumu novēršanas un darba kvalitātes kontroles nodrošināšanas nolūkā telefona sarunas tiks ierakstītas. Sarunu glabāšanas ilgums ir noteikts pamatojoties uz iekšējiem iestādes datu apstrādes noteikumiem. Sarunu saglabāšanas mērķis ir noteikts  Visparīgās Datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta „e” un „f” apakšpunktos.

Papildus informācija par datu apstrādi, kas tiek veikta tiesībaizsardzības nolūkos

Gadījumā, ja tas nepieciešams datu subjekta tiesību vai tiesisko interešu aizsardzībai, datu subjektam ir tiesības ar motivētu iesniegumu vērsties Pašvaldības policijā, lūdzot sniegt informāciju par personas datu apstrādes tiesisko pamatu, personas datu glabāšanas termiņu vai kritērijiem, kas izmantoti termiņa noteikšanai, kā arī informāciju par personas datu saņēmēju kategorijām.

Tāpat datu subjektam ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, un lūgt ierobežot personas datu apstrādi attiecībā uz datu subjekta personas datiem.

Minētās tiesības nepiemēro, ja likumā, kas regulē konkrēto personas datu apstrādes veidu ir paredzēta personas datu apstrāde, neinformējot datu subjektu, vai attiecībā uz personas datiem, kas ietverti tiesas nolēmumā vai reģistrā, vai lietas materiālos, ko apstrādā kriminālprocesa, administratīvo pārkāpumu procesa vai soda izpildes gaitā, likums paredz citādu datu subjekta informēšanas kārtību.

Ierobežojums sniegt informāciju par datu apstrādi noteikts ar mērķi:

 • novērst, ka tiek traucētas oficiālās vai juridiskas pārbaudes, izmeklēšana vai procedūras;
 • novērst, ka tiek kaitēts noziedzīgu nodarījumu, administratīvo pārkāpumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai saukšanai pie atbildības par tiem, vai kriminālsodu vai administratīvo sodu izpildei;
 • aizsargāt sabiedrisko drošību;
 • aizsargāt valsts drošību;
 • aizsargāt citu personu tiesības un brīvības.

Pašvaldības policija ir tiesīga nesniegt informāciju vai ierobežot piekļuvi personas datiem, ja tādējādi varētu tikt apdraudētas Pašvaldības policijas tiesībaizsardzības funkcijas vai pastāv kāds no iepriekš norādītajiem gadījumiem, kad var tikt ierobežota informācijas par datu apstrādi sniegšana.

Pašvaldības policijai ir tiesības atteikties izpildīt pieprasījumā ietverto lūgumu, ja tas nav samērojams ar iestādes rīcībā esošajiem resursiem, proti, pieprasījuma vai tā izpildes nosacījumu izpildes rezultātā ir apdraudēts Pašvaldības policijas darbs vai citu personu tiesības.

Pieprasījums var tikt atstāts bez izskatīšanas arī Iesnieguma likumā noteiktajos gadījumos.

Papildus informācija par datu apstrādi videonovērošanā

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai un tiesisku interešu aizsardzībai Pašvaldības policija veic videonovērošanu Daugavpils pilsētā, nodrošinot tāda veida apstrādi, kura ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (Visparīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c. apakšpunkts). Tiesiskais pamats ir noteikts likumā „Par Policiju” un Ministru kabineta 21.03.2017. noteikumos Nr.153 „Kārtība, kādā policija veic novērošanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi”. Pašvaldības polcija nenodod videonovērošanas materiālus trešām personām, izņemot ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, citām valsts un pašvaldību institūcijām vai tiesībaizsardzības iestādēm, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem vai motivētu pieprasījumu, ja materiāli ir nepieciešami tiesībaizsardzības nolūkos.

Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti līdz tiek sasniegts datu apstrādes mērķis vai normatīvajos aktos noteikto laika posmu. Normatīvajos aktos ir noteikts konkrēts glabāšanas termiņš- 3 mēneši. Ministru kabineta 21.03.2017. noteikumos Nr.153 ir noteikti arī citi glabāšanas termiņi saistībā ar  novērošanā iegūtiem datiem, kuros konstatēts sabiedriskās kārtības apdraudējums, noziedzīgs nodarījums. Videonovērošanas ieraksti, kas nav nepieciešami konkrēta mērķa sasniegšanai vai arī attiecībā uz kuru glabāšanu ir pagājis normatīvajos aktos noteiktais termiņš, tiek dzēsti.

Informācijas par datu apstrādi pieprasīšana

Informāciju par datu apstrādi var pieprasīt:

 • iesniedzot attiecīgu iesniegumu Pašvaldības policijā klātienē;
 • atstājot iesniegumu pastkastē pie ēkas ieejas ārdurvīm;
 • nosūtot iesniegumu pa pastu uz adresi Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401;
 • iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu var iesniegt to nosūtot uz Pašvaldības policijas elektroniskā pasta adresi – police@daugavpils.lv ar norādi „Datu aizsardzības speciālistam”.

Datu subjekta tiesības iesniegt sūdzību

Pašvaldības policija nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tomēr iebildumu gadījumā personai ir tiesības vērsties ar pieprasījumu par datu apstrādi pie Pašvaldības policijas datu aizsardzības speciālista, lai atrisinātu neskaidros jautājumus. Gadījumā, ja konkrētais jautājums Pašvaldības policijā netiek atrisināts, personai ir tiesības ar sūdzību vērsties datu apstrādes uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā (Blaumaņa iela 11/13, Rīga, e-pasta adrese: info@dvi.gov.lv).

Informācija par sīkdatņu izmantošanu

Pašvaldības policijas tīmekļa vietnes www.police.daugavpils.lv satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes (angļu val. cookies). Plašāka informācija pieejama šeit.