• Palīdzības sniegšana nepilngadīgajiem un viņu aizsardzība;
 • Jauniešu (nepilngadīgo) izglītošana un audzināšana likumu ievērošanas garā;
 • Likumpārkāpumu samazināšana, kriminogēnās situācijas uzlabošana pilsētā;
 • Nepilngadīgo tiesiskās apziņas un patriotisko jūtu veidošana;
 • Profilaktiskais darbs likuma pārkāpumu novēršanā jaunatnes vidū;
 • Palīdzības sniegšana cietušiem nepilngadīgiem;
 • Nelikumīgo darbību pret nepilngadīgiem novēršana;
 • Metodisko palīdzību organizēšana skolām likumpārkāpumu profilakses jomā;
 • Jaunatnes atpūtas vietu (kafejnīcas, diskotēkas, klubus) kontrole;
 • Nepilngadīgo aizsardzība no alkohola un narkotiskām vielu ietekmes;
 • Bērna aizsardzība no vardarbības ģimenē, skolā un citās iestādēs;
 • Palīdzības sniegšana likumpārkāpumu atklāšanā.