• Veic likumpārkāpumu profilaksi. Veic videonovērošanu, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un sabiedrisko drošību Daugavpils pilsētā.
 • Pārzina Latvijas Republikas likumu „Par policiju”, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, citus Latvijas Republikas likumus un Ministru kabineta noteikumus, kā arī Daugavpils pilsētas domes saistošos noteikumus, par kuru pārkāpumu paredzēta administratīvā atbildība.
 • Piefiksē, pieņemt un reģistrēt informāciju par noziegumiem, administratīvajiem pārkāpumiem, meklēšanā izsludinātām personām un transportlīdzekļiem un citiem sabiedriski bīstamiem notikumiem, reaģējot uz to atbilstoši Latvijas Republikas likumu un citu normatīvo aktu prasībām.
 • Pārzina operatīvo stāvokli Daugavpils pilsētā, veicamos uzdevumus.
 • Vāc, apkopo, reģistrē un iesniedz Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas vadībai informāciju par operatīvo stāvokli Daugavpilī.
 • Nodrošina VN telpu apsardzi, ugunsdrošības un sanitāro noteikumu ievērošanu.
 • Atbalsta valsts policiju sabiedriskās drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā savas kompetences ietvaros.
 • Nodrošina atbildībā nodoto dokumentu, bruņojuma un citu materiālo vērtību saglabāšanu, kā arī tā pareizu izmantošanu.
 • Saglabā videonovērošanā iegūtos datus. Ievada Pašvaldības policijas informatīvajā datu bāzē datus par administratīvajiem pārkāpumiem.
 • Nodrošina kontroles sistēmu (videonovērošana, ugunsdrošības sistēma, iekļūšanas apsardzes kontroles sistēma u.c.) izmantošanu saskaņā ar ekspluatācijas instrukciju prasībām.
 • Noformē, aizpilda un nodod glabāšanai žurnālus, kuri apstiprināti un piestiprināti pie VN ar Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka pavēli.
 • Nodrošina un izstrādā informācijas un datu bāzu drošības pasākumus.