Izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

2012.gada 20.decembrī bija pieņemti jaunie grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (turpmāk – LAPK), kuri stāsies spēkā 2013.gada 01.aprīlī.

            Viens no grozījumiem skar LAPK 167.pantu, kurā ir paredzēta administratīvā atbildība par sīko huligānismu, tas ir, lamāšanos ar necenzētiem vārdiem sabiedriskās vietās, apvainojošu uzmākšanos un citām tamlīdzīgām darbībām, kas traucē sabiedrisko mieru un kārtību.

Esošais LAPK 167.pantā ietvertais sīkā huligānisma formulējums pēc satura ir novecojis un nespēj aptvert visus sīkā huligānisma gadījumus. Šajā sakarā dažas pašvaldības paplašināja sīka huligānisma jēdziena robežas savos saistošajos noteikumos. Kā arī praksē pastāv grūtības nošķirt LAPK 167.pantā paredzēto sīko huligānismu no Krimināllikuma 231.panta pirmajā daļā ietvertā huligānisma.

Līdz ar to radās nepieciešamība izteikt LAPK 167.pantu jaunā redakcijā „Par sabiedriskā miera traucēšanu, kas izpaužas kā necieņa pret sabiedrību vai bezkaunīga rīcība, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju darbu (sīkais huligānisms)”, kas pēc sava satura līdzinātos Krimināllikuma 231.panta pirmajā daļā ietvertajai, bet bez kvalificējošām pazīmēm, kas paredz kriminālatbildību par rupju huligānismu.

            Sakarā ar LAPK 167.panta jauno redakciju 2013.gada 24.janvārī Daugavpils pilsētas domes sēdē tika apstiprināti grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 08.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi”, saskaņā ar kuriem tika izslēgts LAPK 167.pantu dublējošs saistošo noteikumu 2.7.punkts (lamāšanos ar lamu vārdiem, nepiedienīga uzvedība publiskā vietā).

            Iepriekšminētās izmaiņas likumdošanā sistematizēja normatīvos aktus, kas reglamentē atbildību par sīko huligānismu, kas savukārt vienkāršoja lietvedību šajā jomā. Dotas izmaiņas veicinās tiesībsargājošo institūciju darba efektivitātes paaugstināšanu.

Attiecībā uz LAPK 167.panta izskatīšanas kompetenci nekas nav mainījies, kā agrāk šīs lietas izskata gan valsts policija, gan tiesa. Bet pašvaldības policijai kā agrāk ir tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus pēc LAPK 167.panta un pārsūtīt tos pēc piekritības tālākai izskatīšanai uz iepriekšminētām instancēm, ko pašvaldības policija regulāri arī dara.

Līdz ar to grozījumi LAPK nenes pašvaldības policijas kompetences sašaurināšanu vai funkciju pārdali starp pašvaldības policiju un valsts policiju.

Uzdot jautājumu

Pašvaldības policijas e-pasts nav tieši saistīts ar policijas dežūrdaļu, līdz ar to situācijās, kad nepieciešama steidzama policijas palīdzība zvaniet 110 vai pašvaldības policijai 65421500
* Obligāti aizpildāmie lauki